ETÄ- JA LÄHIKOULUTUS: AVEKKI 1 koulutusta aggression kohtaamiseen

Aggression kohtaaminen lisää tuntuvasti työn kuormittuvuutta. Aggression kohtaaminen lisää stressiä ja vaikeuttaa työstä palautumista vapaa-ajalla. Usein aggression, väkivallan uhkan ja väkivallan kohtaaminen kulkee ajatuksissa ja tunteissa myös työpaikan ulkopuolelle – kodin seinien sisälle, vapaa-ajan harrastuksiin, yön pimeisiin hetkiin.

Korona-ajan työn haastavuutta ovat lisänneet sairaspoissaolot, erilaiset ja vaihtuvat ohjeistukset ja säädökset. Aika on vaikuttanut myös koulutuksiin pääsyyn ja koulutusten järjestämiseenkin. Nyt on mahdollista järjestää työyhteisöön kokonainen AVEKKI 1 peruskoulutus siten, että 3 luentoa toteutetaan etäyhteydellä ja koulutuksessa on vain yksi lähipäivä (ks. alla FYYSINEN HALLINTA). Luentojen aiheet ja sisällöt löydät alta:

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

MITÄ PINNAN ALLA, KUN RÄJÄHTÄÄ? Tilanteiden ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää  aggressiivisuuden varhainen tunnistaminen ja aggressiokäyttäytymisen syiden ymmärtäminen. Aggressiotilanteessa näkyvissä vain jäävuoren huippu – mitä kaikkea pinnan alla, kun räjähtää?

Miten auttaa nuorta ymmärtämään omaa aggressiotaan. Miten puhua aggressiosta, siitä mitä tapahtuu kun ihminen suuttuu. Miksi kiukkuista ei kannata suututtaa lisää? Mikä saa aikaan aggression nousemisen? Miten voin ennaltaehkäistä kiukunpurkauksia? Kiusaamisen vaikutus aggressioon.

Aggressiotilanteiden luokittelu – Liikennevalomalli pohjaksi aggressiotilanteiden luokitteluun, suunnitteluun ja suunnitelmalliseen toimintaan aggressiotilanteissa.  Etäluento 2,5 h

SEIS! LOPETA! Toisen ihmisen aggressiivisuus saa aikaan uhatuksitulemisen kokemuksen. Mitä minussa tapahtuu, kun kohtaan aggressiota? Tietoa ja pohdintaa yhdessä stressireaktioista, oman tunnetilan hallinnasta, ammatillisesta vireystilasta, provokaatiosta sekä ammatillisesta ja tarkoituksenmukaisesta toiminnassa, kun kohdataan aggressiota ja haastavaa käyttäytymistä. Läsnäolon merkityksestä. Vain rauhallinen ihminen voi rauhoittaa.

Mikä on ammattilaisen tehtävä, kun kohtaa aggressiivisen ihmisen? Miten auttaa aggressiivista ihmistä rauhoittumaan ja säilyttämään kasvonsa haastavassa tilanteessa? Rauhoittavan sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen keinoja. Käydään läpi ja kokeillaan erilaisia vuorovaikutuksen menetelmiä. Tasavertaisen ja rakentavan kohtaamisen elementtejä. Mitä kannattaa sanoa – harjoitellaan! Etäluento 2,5 h

JÄLKISELVITTELY, TILANTEISTAOPPIMINEN JA YHTEISÖLLISYYS.  Aggression, väkivallan uhkan ja väkivallan kohtaaminen työssä vähentää työhyvinvointia ja lisää stressiä. Nollatoleranssi väkivaltaan – arvot, motiivit, asenne! Millainen on turvallinen työyhteisö ja miten voin itse omalla toiminnallani vaikuttaa siihen, että jokaisella on turvallista olla. Omat vahvuuteni aggression kohtaamisessa. Otetaan oppia aggressiotilanteista ja annetaan kokemuksen vaikuttaa tuleviin tilanteisiin rakentavasti.

Mitä aggressio, väkivallan uhka tai väkivalta tilanteen jälkeen? Tilanteen jälkiselvittely työntekijöiden, aggressiivisesti käyttäytyneen, tilanteessa mukanaolleiden sekä mahdollisesti heidän huoltajien kanssa. Aggressiotilanteen kirjaaminen ja ilmoituksen tekeminen.

Aggressiotilanteiden kohtaamisessa yhteisöllisyyden merkitys korostuu – on tärkeää, että työyhteisössä on yhteinen kieli, osaaminen ja toimintatapa jokaisella ammattilaisella. Tunne, että minuun luotetaan, minua arvostetaan – luotan työkavereihini ja heidän osaamiseen. Tuen saamisen merkitys tilanteissa, silloinkin, kun en onnistunut toimimaan parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Työn tarkastelua aggressiivisuuden ja haastavan käyttäytymisen kohtaamisen sekä omien voimavarojen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Miten ottaa käyttöön aggressioluentojen materiaalia työssä. Etäluento 2,5 h

FYYSISET HARJOITTEET – lähikoulutus. Fyysisen hallinnan käyttöönottaminen on oltava aina viimeinen keino aggressiotilanteissa. Kun puututaan fyysisellä hallinnalla tai siirtämisellä lapsen/nuoren itsemääräämisoikeuteen, tulee toiminnan olla aina hyvin perusteltua.

Koulutusta etäisyyksistä ja sijoittautumisesta aggressiivisuuden kohtaamisessa. Fyysisen hallinnan riskit ja vaarat. Fyysisiä harjoitteita pysäyttämiseen, irrottautumisiin erilaisista otteista ja itsensä suojaamiseen. Aggressiivisen ihmisen kivuton, hoidollinen ja ammatillinen fyysinen hallinta ja kuljettaminen eri tavoin – yksin, työparina ja kolmestaan.

Perustietoa lainsäädännöstä. Hallinnan riskit ja vaarat. Aggressiotilanteiden turvallinen hallinta. Itsensä puolustaminen. Kivuton ja hoidollinen, luottamusta rakentava fyysinen hallinta.

Koko aggressiokoulutuksen ja sen fyysisten harjoitteiden lähtökohtana on lisätä kaikkien ihmisten turvallisuutta. Harjoitteissa tärkeää on kokemuksellisuus, teorian ja käytännön toiminnan yhteensopivuuden ymmärtäminen sekä AVEKKIN periaatteiden konkretisoiminen ja ymmärtäminen. Kaikki teoria, ennaltaehkäisystä ja ennakoinnista, aggression oman itsen ymmärtämisestä ja vuorovaikutuksesta aggressiotilanteessa sekä tilanteiden jälkiselvittely ja tilanteista oppiminen ovat harjoitteissa läsnä ja koko fyysisen hallinnan perusta. 6 h tai 3 + 3 h. Tästä teoriaa 1,5 h ja 4,5 h fyysisiä harjoitteita. Lähipäivässä maksimi osallistujamäärä on 16.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN

KOULUTUKSEN TAVOITE: Aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan taitojen kehittäminen sekä turvallisen arjen luominen työpaikalle. AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyvän henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu: Sosiaali- ja terveysalan sekä kaupanalan ammattilaiset, lasten ja nuorten kasvattajat, ohjaajat ja opettajat, jotka työssä tai kotona kohtaavat lasten haastavaa käyttäytymistä, aggressiota, väkivallan uhkatilanteita tai väkivaltaa. Työyhteisöt, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ja aggressiota ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä.

TOTEUTUS: Etäluennot toteutetaan Teamsin välityksellä. Luennoille tarvitaan mukaan muistiinpanovälineet. Tehtävien purku pareittain tai 3 hengen ryhmissä. Luennon aikana työskentelyä työskennellään chatin kautta. Mahdollisuus koko luennon ajan esittää kysymyksiä ja ajatuksia sekä chatilla että ääneen. Mahdollisuus osallistua myös pelkästään etäluennoille.

Fyysisiin harjoitteisiin tarvitaan joustavat vaatteet, joilla on hyvä liikkua ja kengät, jotka pysyvät hyvin jalassa ja joita voi käyttää liikuntasalissa.

KOULUTTAJA: Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen on työskennellyt vuosia ADHD- ja Asperger-nuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä nuorille mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, mm. muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen. Tällä hetkellä Rimpiläinen opiskelee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Luennot toteutetaan Teamsin välityksellä. Kun käy etäluennot ja fyysisten harjoitteiden lähipäivän, on mahdollisuus saada todistus Avekki 1 peruskoulutuksesta.

Jos kohtaat aggressiivista käyttäytymistä, väkivallanuhka- tai väkivaltatilanteita työpaikallasi, autamme mielellään koulutuksiemme ja luentojemme kautta. Otathan yhteyttä <3 suunnitellaan ja toteutetaan koulutus, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla juuri teidän työyhteisönne tarpeisiin!

p. 044 019 7496
minna.rimpilainen@mooli.fi

Minna on innostava kouluttaja, joka keskittyy vahvasti käytännön arjen kuvaamiseen teorian avulla. Koulutuksen miettiminen ja suunnittelu oli helppoa ja saimme helposti luotua yhteisen tavoitteen koulutukselle. Kahteen tuntiin etäkoulutusta mahtui valtavasti asiaa ja konkretiaa, jotka varmasti menevät käytäntöön meidän työyhteisössämme.

Iija Filén
Toimialajohtaja, harrastustoiminta
Suomen Nuorisoseurat ry
Asianosaava kouluttaja. Puhe selkeää. Ohjeet hyvin perusteltu. Oma käytännönkokemus -> varma ote. Kyselee, varmistaa. Kannustava tyyli.”

Hyvä tietopaketti vahvistettuna toiminnallisilla harjoitteilla. Palvelee hyvin varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Asioista puhuminen ja näkökantojen avartaminen eri osapuolien kannalta mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen kehittymisen. Kaunis kiitos!

Hyödyllistä, mielenkiintoista, tärkeää, työhön uusia välineitä haastaviin tilanteisiin. Pistää ajattelemaan miten varautua haastaviin tilanteisiin.

Mielenkiintoinen, mukaansa tempaava. Sopivassa suhteessa kaikkea. Esimerkit hyviä. Mielenkiintoisesti esitelty. Antaa ”voimaa”.

Kiitos kurssista! Kouluttajalta tehokasta opetusta -> tunnit kuluivat rattoisasti. Kiva toimia työkavereiden kanssa.

Pienten lasten kohdalla oli hyvä saada tietoa miten lasta pidetään turvallisesti. Otteet jotka eivät satuta lasta eikä itseä.

Asiansa osaava kouluttaja. Puhe selkeää. Ohjeet hyvin perusteltu. Oma käytännön kokemus -> varma ote. Kyselee, varmistaa. Kannustava tyyli.

Hyviä ja tarpeellisia asioita arkeen.

Käytännöt hyvin suunniteltuja. Monesti on miettinyt töissä näitä asioita, kun on kiinnipitämistä ollut, että olenko pitänyt liian kovasti ja onko ollut oikeat otteet. Nyt sai hyviä käytäntöjä. Kiva kun olit iloinen. Kaikinpuolin hyvä koulutus <3

Todella hyvä koulutus. Tästä sai varmuutta millä tavalla toimia, jos tilanne yllättää. Ei ole vielä tarvinnut tällaisiin turveutua. Koulutuksen avulla tulee mietittyä asioita eri tavalla. Ja kuitenkin aika yksinkertaisilla keinoilla pystytään hallitsemaan toista/lasta. Meillä oli hyvä porukka, oli kiva työskennellä heidän kanssaan. Kiitos!

Hyviä tietoja sekä teoriassa ja käytännössä. Teoriaosuudessa tuli mietittyä omaa jaksamista työssä ja käytänteitä, että pitää huolehtia omasta jaksamisesta. Tärkeä asia! Kertaus, jatkokoulutus jatkossa olisi hyvä.