Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Koulutuskeskus Mooli Oy
Maitolantie 45
96700 Rovaniemi
minna.rimpilainen@mooli.fi
044 019 7496
Y-tunnus 2559589-9

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Rimpiläinen, minna.rimpilainen@mooli.fi

3. REKISTERIN NIMI

Koulutuskeskus Moolin asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Koulutuskeskus Moolin asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen tärkeät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja voidaan siirtää myös Koulutuskeskus Moolin markkinointirekisteriin. Tietoja ei pääsäätöisesti luovuteta markkinointitarkoitukseen Koulutuskeskus Moolin ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Administer Oy, Google Inc., MailChimp, Facebook / WhatsApp, Twitter, Microsoft Corp/LinkedIn, Pipedrive, Tilitoimisto

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tieto ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaiset oikeudet. Tietoja koskeva oikaisu, tarkastus ja poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen minna.rimpilainene@mooli.fi.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostilla: minna.rimpilainen@mooli.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Huomioithan, että Koulutuskeskus Mooli Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Tällöin voit laitta meille pyynnön sähköpostiin minna.rimpilainen@mooli.fi  ja poistamme yhteystietosi tietokannoistamme.

Käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmissä. Järjestelmään on pääsy Koulutuskeskus Moolin omilla tai Koulutuskeskus Moolin henkilöstöllä, joiden työtehtäviin oleellisesti kuuluu:

markkinointi- ja viestintä
asiakasviestintä sisältäen asiakkaiden varausten hallinnan
Kaikkia tietoja käyttää ainoastaan Koulutuskeskus Moolin nimetyt henkilöt tai henkilökunta edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tiedot kerätään palveluiden tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä ole pääsyä rekisteritietoihin.

11. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Koulutuskeskus Mooli poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta.

12. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 30.6.2020