AVEKKI – KOULUTUSTA HAASTAVAN KÄYTTÄYTYMISEN, AGGRESSION, VÄKIVALLAN JA VÄKIVALLAN UHAN KOHTAAMISEEN

Kohderyhmät: varhaiskasvatus, opettajat ja ohjaajat, sosiaali- ja terveysala, kaupanala, kotipalvelu, hotelli- ja ravintolatyö

AVEKKI toimintatapamalli on eettinen, hoidollinen ja kivuton toista ihmistä kunnioittava menetelmä tilanteisiin, joissa kohdataan aggressiota ja haastavaa käyttäytymistä, väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Tavoitteena on, että väkivalta ja aggressio saadaan rauhoittumaan aggression syiden ymmärtämisellä, ennaltaehkäisemällä ja tilanteisiin puuttumisella ennakoiden sekä rauhoittavalla sanattomalla ja sanallisella vuorovaikutuksella.

AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken, ja se on sovellettavissa eri aloille.  Koulutuksen kantava teema on aggression ammatillinen kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä työyhteisössä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen ja käyttöönotto, kun kohdataan haastavaa käyttäytymistä.

Aggressiivinen, haastava ja väkivaltainen käyttäytyminen ovat lisääntyneet monilla aloilla viimeisten vuosien aikana. Aggressiivisten tilanteiden kohtaaminen työssä lisää stressiä ja työn kuormittavuutta sekä heikentää työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Yhä useammin kaivataan tietoa ja kokemusta siitä, miten näissä tilanteissa tulee toimia ja miten haastavasti käyttäytyvää voidaan auttaa, rauhoittaa sekä miten tilanteita voidaan hallita ammatillisesti.

AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä . 

KOULUTUS SISÄLTÄÄ

MITÄ PINNAN ALLA, KUN RÄJÄHTÄÄ? Hyvä ja paha aggressio. Aggressiivisuuden tunnistaminen ja syiden ymmärtäminen. Aggressiotilanteessa näkyvissä vain jäävuoren huippu – mitä kaikkea pinnan alla, kun räjähtää? Aggressiivisuuden luokittelu – työkalu toiminnan suunnittelemiseen aggressiotilanteissa. Miten kertoa aggressiosta, siitä mitä ihmisessä tapahtuu kun hän suuttuu. Miksi kiukkuista ei kannata suututtaa lisää?

ENNALTAEHKÄISEN JA ENNAKOIN. Miten voin ennaltaehkäistä kiukunpurkauksia? Millainen on turvallinen työyhteisö ja miten voin itse omalla toiminnallani vaikuttaa siihen, että meillä kaikilla on turvallista olla? Otetaan oppia aggressiotilanteista ja annetaan kokemuksen vaikuttaa tuleviin tilanteisiin rakentavasti.

LAMAANNUN. TOIMIN. Aggressio vaikuttaa mm. toimintakykyyn, kykyyn ajatella loogisesti ja käsitellä kuultua puhetta. Kun kohtaan aggressiota, mitä minulle tapahtuu? Tietoa ja pohdintaa yhdessä oman tunnetilan hallinnasta, vireystilan vaikutuksesta, ammatillisuudesta ja provokaatiosta.  Työn tarkastelua omien voimavarojen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Keinoja oman tunnetilan hallintaan. Vain rauhallinen ihminen voi rauhoittaa.

SEIS! LOPETA! Rauhoittavan sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen keinoja. Mitä kannattaa sanoa – harjoitellaan! Nollatoleranssi väkivaltaan – arvot, motiivit, asenne! Näkökulmia aggressiivisiin vuorovaikutustilanteisiin. Miten auttaa aggressiivista ihmistä hillitsemään itsensä ja säilyttämään kasvonsa haastavassa tilanteessa?

IRROTTAUTUMINEN, SUOJAUTUMINEN, FYYSINEN HALLINTA Fyysinen hallinta aina viimeinen keino aggressiotilanteissa. Toiminnan tulee aina olla perusteltua. Koulutusta etäisyyksistä ja sijoittautumisesta haastavassa kohtaamisessa. Fyysisen hallinnan riskit. Aggressiivisen henkilön kivuton ja hoidollinen fyysinen hallinta paikallaan ja kuljettaminen eri tavoin – yksin, työparina ja kolmestaan. Fyysisiä harjoitteita pysäyttämiseen, irrottautumisiin erilaisista otteista ja itsensä suojaamiseen.

JÄLKISELVITTELY JA OPPIMINEN JA YHTEISÖLLISYYS Opiksi. Mitä aggressio, väkivallan uhka tai väkivalta tilanteen jälkeen? Tilanteen jälkipuinti työpaikalla työntekijöiden, aggressiivisen henkilön, tilanteessa olleiden muiden henkilöiden ja mahdollisesti huoltajien kanssa. Aggressiotilanteen kirjaaminen, ilmoituksen tekeminen.

Aggressiotilanteiden kohtaamisessa yhteisöllisyyden merkitys korostuu – yhteinen kieli, osaaminen ja toimintatapa jokaisella työyhteisössä. Tunne, että minuun luotetaan, minua arvostetaan – luotan myös itse työkavereihini ja heidän osaamiseen. Tuen saamisen merkitys korostuu, silloinkin, kun en onnistunut toimimaan parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

TYÖN TURVALLISUUDEN RATKAISUKESKEINEN KEHITTÄMINEN
Koulutuksen näkökulma on hyvin ratkaisukeskeinen. Käymme läpi sitä, miten jokainen voi kehittää omaa ja työpaikan turvallisuutta. Missä nyt menossa, mitä kaikkea nyt jo tehty/kokeiltu. Mitä sellaista koulutuksesta sain, jota otan käyttöön tai tulen soveltamaan työssäni? Ensimmäiset askeleet, joita tulen ottamaan, kun palaan työni äärelle.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

KOULUTUKSEN TAVOITE: Aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan taitojen kehittäminen sekä turvallisen arjen luominen. AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU: Sosiaali-ja terveysalan ammattilaiset, kasvattajat, ohjaajat ja opettajat, jotka työssä tai kotona kohtaavat lasten haastavaa käyttäytymistä, aggressiota, väkivallan uhkatilanteita tai väkivaltaa. Työyhteisöt, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ja aggressiota ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä.

TOTEUTUSTAPA: Koulutuksen kesto 12-16 oppituntia. Koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoitteita. Fyysisissä harjoitteissa ryhmässä maksimissaan 16 kouluttautujaa, teoriaosuudet voidaan pitää esimerkiksi 30 henkilön ryhmille. Mahdollisuus toteuttaa teorialuentoja myös etäkoulutuksena, ks. linkit alla.

Ryhmäkoot pyrimme pitämään suhteellisen pieninä, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua keskusteluihin ja jakaa omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja kysymyksiään ja saada oppia ja ohjausta juuri omaa työtään ajatellen.

Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada AVEKKI 1 peruskoulutus -todistus.

KOULUTTAJA: Avekki-kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen on työskennellyt vuosia ADHD- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä nuorille mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, mm. muistisairaat).  Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia vahvistavan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen. Rimpiläinen on myös Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Reteaming-valmentaja, Elämäntaidekouluttaja ja LogoArt taideterapiaohjaaja.

Avekkikoulutus on mahdollista järjestää myös etä- ja lähikoulutuksen yhdistelmänä. Lue lisää täältä!

UUTTA! ETÄLUENTOJA AGGRESSION JA HAASTAVAN KÄYTTÄYTYMISEN KOHTAAMISEEN

Etäluennoilla osaamista lapsen ja hänen huoltajan aggression ja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen. Lue lisää täältä!

Etäluennoilla osaamista nuoren ja aikuisen aggression ja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen. Lue lisää täältä!

Kysy lisää Avekki -koulutuksista ja pyydä tarjous työyhteisöllesi:

Minna Rimpiläinen
Avekki-kouluttaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Reteaming-valmentaja, Elämäntaide-kouluttaja, Logoart taideterapiaohjaaja
p. 044 019 7496
minna.rimpilainen@mooli.fi

KOKEMUKSIA AVEKKI 1 PERUSKOULUTUKSISTA

Intensiivinen tietopaketti, ajatuksia herättävä -> kunpa jokainen työntekijä saisi saman koulutuksen. Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Hyvä ja eloisa tapa kertoa asioita ->toimi minulle.

Ehdottoman tärkeä aihe, voi kun koko työyhteisö saisi saman opin kuin minä.
Olet kouluttajana huippu; läsnäoleva, kuunteleva, aikaa-antava, hyväksyvä, selkeästi artikuloiva, rautainen ammattilainen ja varmasti maailman paras äiti lapsillesi <3 Koulutus antoi paljon miettimisen aihetta ja vinkkejä arkeen päivähoidossa. Koulutus on ollut hyvin vuorovaikutteista; hyvää keskustelua ja asioiden pohtimista yhdessä. Myös konkreettisia esimerkkejä tullut matkan varrella -> hyvää!
Koulutus pitäisi olla kaikille mahdollinen tai ainakin esimiehille, jotka siirtävät AVEKKIn toimintatapamallin osaksi työyhteisön toimintatapaa. Kiitos!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ajankohtainen, täydentävä koulutus.
Ajatuksia herättävä, auttaa kehittämään työtä ja työyhteisöä.
Monipuolinen.
ITSE KOULUTUSTILAISUUS/KOULUTTAJA
Tilaisuudessa avoin, osallistuva ilmapiiri
Haasteellisten tilanteiden läpikäynti myönteisessä hengessä.